ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά,ΠΘ Υλικών Επιθεωρήσεων W-6 Κ.Μηχανών MTU 20V538 TB91,Eκτιμώμενης αξίας € 49.130,00,άνευ ΦΠΑ

Αυγ 12, 2019