Επαναληπτικός ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Προμήθειας Mεταλλίων για Κάλυψη Αναγκών ΠΝ,Eκτιμώμενης αξίας (€ 31.500,00) άνευ ΦΠΑ

Ιουν 07, 2019