ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά,Π/Θ Ελλειπόντων Υλικών Κ. Μηχανών MTU,Eκτιμώμενης αξίας € 27.277,00 άνευ ΦΠΑ

Ιουν 07, 2019