ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, ΠΘ Υλικών Ελασματουργικών Εργασιών Υ/Β ΠΟΝΤΟΣ Εκτιμώμενης Αξίας € 28.151,88 άνευ ΦΠΑ

Ιουν 06, 2019