ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά,Π/Θ Λιπαντελαίου SAE-40,Eκτιμώμενης αξίας € 59.985,00 άνευ ΦΠΑ

Απρ 12, 2019