ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών Υποστήριξης Κ. Μηχανών MTU 16V 1163 TB63 για Κάλυψη Αναγκών Π. Πλοίων, Eκτιμώμενης αξίας (€ 43.068,00) άνευ ΦΠΑ

Φεβ 11, 2019