ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών Κύριων Μηχανών Τύπου ENTERPRISE DMG-26 για ανάγκες Πολεμικών Πλοίων, Eκτιμώμενης αξίας (€48.156,14) άνευ ΦΠΑ

Φεβ 11, 2019