Επαναληπτικός ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Ειδών Εξάρτησης Στολής Μαθητών ΣΝΔ,Eκτιμώμενης αξίας (€28.000,00) άνευ ΦΠΑ

Φεβ 11, 2019