ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Προμήθειας Υλικού για την Υποστήριξη των ΚΦ Τύπου ΤΟΛΜΗ, Eκτιμώμενης Αξίας Τριάντα Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (€ 35.000,00), άνευ ΦΠΑ.

Φεβ 08, 2019