ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Αναλωσίμων Υγειονομικών Υλικών,Eκτιμώμενης αξίας (€ 59.132,68)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Φεβ 08, 2019