ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων,Eκτιμώμενης αξίας (€ 56.649,95)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Φεβ 08, 2019