ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών για Κάλυψη Αναγκών ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ,Eκτιμώμενης αξίας (€ 39.092,20)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Φεβ 08, 2019