Επαναληπτικός ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Yλικού για Κάλυψη Αναγκών ΠΠ, Εκτιμώμενης Αξίας (€38.000,00)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Φεβ 08, 2019