ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Yλικού για Κάλυψη Αναγκών ΠΠ,Eκτιμώμενης αξίας (€ 58.133,40)ANEY ΦΠΑ

Φεβ 07, 2019