ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Προμήθειας Υλικών T/L SST-4/SUT, Εκτιμώμενης Αξίας Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (€ 60.000,00), άνευ Φ.Π.Α.

Φεβ 06, 2019