Επαναληπτικός ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών για Κάλυψη Αναγκών Αρτοποιείου ΚΕΦΝ/ΔΕΑ, Eκτιμώμενης αξίας (€ 60.000,00) ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Ιαν 10, 2019