ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών για Κάλυψη Αναγκών ΠΠ,Eκτιμώμενης αξίας (€ 38.700,00)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Ιαν 10, 2019