ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Αναπνευστικών Συσκευών EEBD, Eκτιμώμενης αξίας (€ 37.800,00) ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Ιαν 09, 2019