ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Παροχής Υπηρεσιών (μεταποίηση στολών Ν/Δ), Εκτιμώμενης Αξίας (€40.800,00) ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Ιαν 09, 2019