ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Ειδών Ιματισμού για Κάλυψη Αναγκών Ν/Δ, Εκτιμώμενης Αξίας (€59.100,00)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Νοε 28, 2018