ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Ειδών Υπόδησης για Κάλυψη Αναγκών Ν/Δ, Εκτιμώμενης Αξίας (€29.435,00) ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Νοε 28, 2018