ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών για Κάλυψη Αναγκών ΠΠ, εκτιμώμενης αξίας (60.000,00€)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Νοε 02, 2018