ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Mεταλλίων για Κάλυψη Αναγκών ΠΝ,Eκτιμώμενης αξίας (€ 31.500,00)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Νοε 02, 2018