ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικών Υποστήριξης Η/Μ MTU 6R 183, Εκτιμώμενης Αξίας (€1.754,02) ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Νοε 02, 2018