Επαναληπτικός ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Ειδών Εξάρτησης Στολής Μαθητών ΣΝΔ, Eκτιμώμενης αξίας (€28.000,00) ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Οκτ 29, 2018