Επαναληπτικός ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Κόστους, Π/Θ Yλικών για Κάλυψη Αναγκών ΠΠ, Εκτιμώμενης Αξίας (€24.400,00) ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Οκτ 11, 2018