Επαναληπτικός ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Yλικών για Κάλυψη Αναγκών ΠΠ, Εκτιμώμενης Αξίας (€24.715,00) ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Οκτ 11, 2018