Επαναληπτικός ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Υλικών υποστήριξης συστήματος WES εκτιμώμενης αξίας (€16.762,00)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Σεπ 13, 2018