Επαναληπτικός ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Yλικού για Κάλυψη Αναγκών ΠΠ, Εκτιμώμενης Αξίας (€36.000,00)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Ιουλ 12, 2018