ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Υλικού για Κάλυψη Αναγκών ΠΠ, εκτιμώμενης αξίας (48.000,00€)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Ιουλ 12, 2018