ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Yλικού για Κάλυψη Αναγκών ΠΠ, Εκτιμώμενης Αξίας (€60.000,00) ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Ιουλ 10, 2018