ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Yλικών για Κάλυψη Αναγκών ΠΠ, Εκτιμώμενης Αξίας (€51.690,00) ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Ιουν 08, 2018