ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Υλικών Αεροσυμπιεστών Υψηλής Πίεσης COMPAIR,Eκτιμώμενης αξίας (€40.000,00)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Ιουν 08, 2018