ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές, για την Π/Θ Λιπαντελαίου, Εκτιμώμενης Αξίας € 60.000,00 ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

Ιουν 08, 2018