ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Yλικών για Κάλυψη Αναγκών ΠΠ, Εκτιμώμενης Αξίας (€50.440,00)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Ιουν 07, 2018