ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ Yλικών για Κάλυψη Αναγκών ΠΠ, Εκτιμώμενης Αξίας (€57.000,00)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Μαϊ 14, 2018