ΣΔ με Έγγραφες Ενσφράγιστες Προσφορές με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Π/Θ αναλώσιμων υγειονομικών υλικών,εκτιμώμενης αξίας (€59.955,12)ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Μαρ 12, 2018