Σας ενημερώνουμε οτι στο πλαίσιο της εφαρμογής Απόφασης Αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 ΦΕΚ 4841/29 Δεκ 17 ‘’Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών…