Έξοδα Κηδείας

 

Αρμόδιος φορέας Καταβολής: ΑΝΕΠ/ΔΔΜΝ/Β Χρηματική Διαχείριση
Εμπλεκόμενοι Φορείς: ΔΔΜΝ/Ε3
Κωδικός Αναλήψεως Εξόδου: 559
Νομικό Πλαίσιο: Ν.4464/1965 ΦΕΚ Α΄ 72/29-4-1965 Αριθμ. Πρωτ. 2037236/5956/0022/12-8-96-ΚΥΑ Υπ. Οικ. & Υπ. Υγ. Πρόνοιας
Φ.838.2/1/02/Σ.277//30-01-02/ΓΕΝ-Ε4-Ι
Δικαιούχοι: Το φυσικό πρόσωπο που εξοφλεί το τιμολόγιο του εργολάβου κηδειών.
Χρόνος ισχύος της παροχής: Δύο (2) έτη από την ημερομηνία θανάτου.
Δικαιολογητικά:

     1. Αίτηση προς ΔΔΜΝ.

2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντος (να φαίνεται η ημερομηνία θανάτου)  από το δήμο  (ή πιστοποιητικό πλησιεστέρων  συγγενών).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86  ότι δεν πήρε έξοδα κηδείας από άλλη δημόσια υπηρεσία ή  Ν.Π.Δ.Δ.  ή  οργανισμό για το θάνατο του συζύγου  ή  πατέρα  κ.λ.π..

5. Βεβαιωτικό ότι παραδόθηκε το βιβλιάριο υγείας, του θανόντος, από την αρμόδια υπηρεσία που εκδόθηκε. [εάν είναι απόστρατος από το υποκατάστημα ΕΦΚΑ της περιοχής του θανόντος, και εάν είναι εν ενεργεiα  από το  ΓΕΝ/ΔΥΓ.

6. Πιστοποιητικό στο οποίο φαίνεται ο βαθμός, η βασική σύνταξη και το χρονοεπίδομα του θανόντος από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους (για τους αποστράτους) (πλατεία Κάνιγγος 29– ισόγειο)- και εάν είναι ενεργεία (το τελευταίο αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας).

7. Πρωτότυπο  τιμολόγιο του εργολάβου κηδειών ή εξοφλητικές αποδείξεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπου θα σημειώνεται το όνομα του αποβιώσαντος και το όνομα του δικαιούχου.

8. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπέζης στο όνομα του δικαιούχου.


Διαδικασία:

Μετά την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών από τον δικαιούχο στη Β’ Χρηματική Διαχείριση ΔΔΜΝ.

Σημειώσεις:

α. Τα έξοδα κηδείας ανέρχονται στο εφάπαξ ποσό των 733,68 € (ανεξαρτήτως τιμολογίου εργολάβου κηδειών).
β. Είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης της διαφοράς του τιμολογίου από το εφάπαξ ποσό, για φορολογική χρήση (από ΔΔΜΝ).
γ. Τα έξοδα κηδείας μπορούν να παραληφθούν εκτός από τον δικαιούχο, και από έτερο πρόσωπο με προσκόμιση θεωρημένης εξουσιοδότησης.
δ. Παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχο σε ελληνική τράπεζα με την προσκόμιση του αριθμού λογαριασμού στον οποίο πρέπει απαραίτητα να είναι ο πρώτος δικαιούχος. Τυχόν έξοδα τραπέζης βαρύνουν τον δικαιούχο.